PyTorchJob Reference

Reference documentation for the PyTorchJob custom resource.
  • PyTorchJob v1beta1
  • PyTorchJob v1beta2