PyTorchJob v1beta2

Reference documentation for version v1beta2 of the PytorchJob custom resource.
  • PyTorchJob