PyTorchJob v1beta1

Reference documentation for version v1beta1 of the PytorchJob custom resource.
  • PyTorchJob